صاحب امتیاز: موسسه سایه سرافراز عشق

مدیرمسئول: سروناز بهبهانی

سردبیر: دکتر مهرداد ناظری

مدیر تحریریه: مصطفی رفعت

صفحه آرا: مجتبی دهقانی

هفته‌نامه در یک نگاه
بالای صفحه